Zasady logowania do systemów informatycznych dostępnych w AMS

Informacja o systemach informatycznych dostępnych dla studentów i zasadach logowania

Czytaj więcej...

Zasady instalacji samodzielnej

Instalacja samodzielna
1.           Ze względu na zawiłości licencyjne użytkownikom nie wolno instalować ani umieszczać na jakimkolwiek nośniku Uczelni albo innym nośniku do celów służbowych żadnego oprogramowania bez zgody Administratora Legalności wyrażonej w formie pisemnej bądź elektronicznej.
2.           Użytkownik może samodzielnie zainstalować program na użytkowanym komputerze służbowym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru Administratorowi Legalności i wyrażeniu przez niego zgody.
3.           Administrator Legalności przed wyrażeniem zgody może zażądać okazania dowodów legalności oprogramowania. Przepisy § 25 ust. 2 pkt. 1 i 2 Regulaminu Informatycznego AM stosuje się odpowiednio.
4.           Po uzyskaniu akceptacji użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie przekazać odpowiednio zabezpieczone i oznakowane dowody legalności programów informatycznych właściwemu Skarbnikowi Licencji.
5.           Administrator Legalności udziela użytkownikowi zgody w formie pisemnej bądź elektronicznej na instalację oprogramowania i rejestruje je w centralnym rejestrze legalnego oprogramowania.
6.           Zgoda Administratora Legalności nie jest wymagana do zainstalowania:
  1)           oprogramowania udostępnianego w systemie MSDNaa przez użytkowników zarejestrowanych w tym systemie,
  2)           oprogramowania darmowego, które umieszczone jest na prowadzonej przez Administratora Legalności liście oprogramowania darmowego,
  3)           oprogramowania próbnego/testowego na okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych,
  4)           oprogramowania związanego z układami specjalizowanymi zamontowanymi w komputerze.